Privacy Statement ButterflyRoad Studio

Dit is de Privacy Statement van ButterflyRoad Studio, een onderneming met adres Slicher van Bathstraat 2, 7121 BT in Aalten. ButterflyRoad Studio is een handelsnaam van Wim Visser Automatiseringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59449608.

ButterflyRoad Studio respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een registratieformulier, contactformulier en uw factuurgegevens.

ButterflyRoad Studio spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelen wij?

ButterflyRoad Studio gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening en om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitvoeren. ButterflyRoad Studio verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt o.a. via onze website, per e-mail, per post, persoonlijk of telefonisch.

Voor het gebruik van het registratieformulier, contactformulier en de factuur, vragen wij u ons de volgende gegevens te verstrekken:

Naam en rechtsvorm bedrijf (of uw eigen naam)
Voornaam en achternaam
Postcode, straatnaam huisnummer, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres, website

De gegevens kunnen worden opgeslagen in ons registratie systeem in verband met het opslaan van gemaakte afspraken.

Cookies en agenda.

Onze website maakt geen gebruik van cookies, ook maken we geen gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics. Wanneer gebruik gemaakt wordt van onze agenda om een afspraak te maken, gaat dat via een beveiligde omgeving.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens van het registratieformulier, contactformulier en factuurgegevens en ons registratie  systeem voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Wanneer u gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier, zullen wij uw persoonsgegevens dus alleen gebruiken om contact met u op te nemen. Via de factuurgegevens worden onze kosten in rekening gebracht.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage van uw door ButterflyRoad Studio verzamelde (persoons)gegevens doen, door het sturen van een e-mail naar info@wva.nu of door middel van het invullen van het contactformulier op de website van Wim Visser Automatiseringen. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ButterflyRoad Studio verzoeken uw persoonsgegevens op te vragen, te rectificeren en aan te vullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking). Zo kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kunt u uw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan ButterflyRoad Studio voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kunt u ook een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van ButterflyRoad Studio om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt een

verzoek daartoe richten aan ButterflyRoad Studio door het sturen van een e-mail naar info@wva.nu of door middel van het contactformulier op onze website.

Recht op gegevens overdracht

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kunt u uw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit kunt u doen door het sturen van een e-mail naar info@wva.nu of door middel van het contactformulier op onze website. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of PDF) zal worden overgedragen, zodat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@wva.nu Mocht u liever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat ook via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

ButterflyRoad Studio zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Dit beleid is opgesteld in november 2019 en voor het laatst gewijzigd in november 2019. Wanneer ButterflyRoad Studio wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het Privacy Statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 3 november 2021